The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Združené križovatky

From waze
Jump to: navigation, search
Združená križovatka

Združené križovatky (Junction Boxes) sú vo všeobecnosti odporučenia editorov pre trasovacie služby Waze. To znamená, že aj keď križovatka má viac pripojených segmentov a je rozdelená na niekoľkých miestach, zjednodušene ju možno považovať za jediný bod, ktorý prepína premávku z viacerých smerov. Takéto odporučenia pomôžu trasovacím službám získať lepší výpočet ETA a teda vybrať lepšie cesty pre wazerov. V iných prípadoch umožnia výrazné zjednodušenie a sprehľadnenie modelu križovatky, ak je potrebné povoľovať alebo zakazovať prepojenia, vedúce cez niekoľko uzlov.

Združená križovatka môže mať niekoľko vstupov a výstupov (priesečníky segmentov a obrysu križovatky) a definuje jednotlivé trasy medzi vstupmi a výstupmi (avšak len tie, ktoré prechádzajú cez aspoň dva uzly medzi segmentami). Pre účely výpočtu ETA alebo blokovania spojení nezáleží na geometrii segmentov vo vnútri polygónu.

Problémy, ktoré ZK riešia

Zoberme si nasledujúcu situáciu a predpokladajme, že všetky cesty sú tu obojsmerné a všetky odbočenia sú povolené:

Junction Box 3.png

Uvažujme, že vodič ide z A do E a povedzme, že niekedy je dopravná zápcha pri odbočení vľavo (bod D), ktorá začína už pred bodom C (červená), ale premávka z A do F beží normálne (modrá):

Junction Box 4.png

Problém s touto situáciou je, že na trase z bodu A do bodu C sa červené a modré autá nedajú rozlíšiť, pretože v bode C všetky pokračujú rovno. Štatistické údaje, zozbierané pre samostatné segmenty, sa spriemerujú a tak skresľujú ETA pre každý smer (A->E aj A->F).

Združená križovatka pomôže takúto situáciu vyriešiť:

Junction Box 5.png

Pri združenej križovatke sa historické a reálne časové údaje môžu zhromažďovať oddelene pre každú z možných trás v križovatke (všetkých 8). V našom prípade sa doby prejazdu budú zbierať pre celú trasu A->D a to samostatne pre modré autá (pokračujúce rovno do F) a pre červené autá (odbáčajúce vľavo do E).

Vylepšenia nebudú zjavné okamžite, pretože zozbieranie údajov ovplyvňujúcich výber trasy a ETA algoritmy môže trvať niekoľko týždňov.

Nedovolené odbočenia

Motýliková križovatka

Ďalšou kľúčovou funkciou združenej križovatky je, že môže zakázať odbočenia, ktoré sú normálne povolené. Až doteraz si to vyžadovalo pridanie umelých segmentov, alebo použitie motýlikov.

Editor, ktorý vytvoril uvedenú križovatku sa múdro rozhodol spojiť všetky prítomné segmenty do jedného uzla v strede. To bol jediný spôsob, ako kontrolovať všetky odbočenia - a zakázať napríklad niektoré otočenia (U-turn).

Junction Box 6.png

So združenou križovatkou, by to bolo riešené pomocou križovatky ako je na obrázku.

Ako vidieť, môžeme vypnúť A->G otočenie (U-turn), pričom je stále umožnené A->E odbočenie vľavo.

Zobrazenie v WME

Združená križovatka sa v editore zobrazuje ako polygón okolo niekoľkých segmentov a uzlov. Keď je mnohouholník vybratý, zobrazí sa vľavo, v okne vlastností, editovanie prepojení.

Medzi vrstvami je funkčná nová položka - Združené križovatky.

V menu nástrojov je prítomný nový nástroj na kreslenie, ktorý je prístupný len editorom s oprávnením L5+.

Segmenty, ktoré patria do združenej križovatky, nemôžu byť editované kýmkoľvek, len editorom s právami L5+.

Ak editor, ktorý nemá oprávnenie na editovanie ZK, zistí nedostatky pri trasovaní, alebo geometrii segmentov ZK, je potrebné to oznámiť v Žiadosti o úpravu ciest na slovensku.

Ak je potrebné upraviť segmenty ZK, správne riešenie je:

  1. Odstránenie združenej križovatky.
  2. Úprava segmentov.
  3. Vytvorenie novej združenej križovatky. (Klávesová skratka J)

Zobrazenie v aplikácii

Združené križovatky nie sú v klientovi viditeľné. Sú použité len na výpočty trasovacieho servera, ale nemajú žiadne zobrazenie v klientovi ani v Live mape. Nie sú vyhľadateľné ani vo vyhľadávači.

Použitie

Združené križovatky sú vhodné len pre špeciálne miesta, kde sú evidentné vyššie uvedené problémy.

Nedostatky

Združené križovatky potrebujú viac miesta na ukladanie všetkých údajov, ktoré sú zapojené do služby trasovania a pri ich použití bude analýza a poskytnutie trasy trvať dlhšie.

Rovnako ako u akéhokoľvek softvérového produktu, sú možné aj chyby. Aspoň počas uvedenia tejto funkcie, odporúčame vyhýbať sa umiestneniu združených križovatiek na veľmi zaťažených a dôležitých miestach.

  • ZK nepodporujú kruhové objazdy. Nevytvárajte ZK na kruhových objazdoch.
  • Veľkosť ZK nemôže presiahnuť 1 kilometer. Limit je lineárne 1 km sever-juh, alebo východ-západ. Ak si predstavíte rámik 1 km² okolo ZK a nejaká časť presahuje tento rámik, potom je ZK príliš veľký.
  • ZK musí obsahovať minimálne dva spojovacie uzly (Junction Nodes). Dva uzly na križovatke ZK musia byť prepojené segmentom. ZK iba s jedným križovatkovým uzlom sa nedá uložiť.
  • Jeden križovatkový uzol nemôže byť obsiahnutý vo viacerých ZK.
  • ZK musia mať iba jedno pripojenie pre každý vstupno/výstupný pár. Ak tu existujú viaceré cesty cez segmenty ZK medzi vstupno/výstupnými pármi, ZK je neplatný a nemožno ho uložiť.
  • Najviac 16 kontrolovateľných vstupno-výstupných ciest môže prechádzať cez jeden uzol v KZ. Ak uzol má viac ako 16 spojení pri uložení sa objaví chybové hlásenie: Zvolený uzol nemôže mať viac ako 16 pripojení.