To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Označovanie ciest na Slovensku

From waze
Jump to: navigation, search

Tabuľka označenia ciest vo Waze

Typ cesty (sk) Typ cesty (en) WME Typ cesty na Slovensku
Diaľnica Freeway Segment-dalnice.png Túto kategóriu na Slovensku nepoužívame [1]
Cesta I. triedy Major Highway Segment-dalnica.pngSegment-1-trida.png Cesty I. triedy, diaľnice a rýchlostné cesty mimo miest
Cesta II. triedy Minor Highway Segment-2-trida.png Cesty II. triedy, Cesty I. triedy, diaľnice a rýchlostné cesty prechádzajúce mestami
Hlavná cesta (III. tr.) Primary Street Segment-3-trida.png Cesty III. triedy, kvalitné cesty mimo obcí, ktoré nie sú cestami I., II. III.triedy a hlavné ťahy v mestách
Ulica Streets Segment-cesta.png Ulice a ostatné cesty
Lesná alebo poľná cesta 4x4 Trails Segment-polni.png Lesné a poľné cesty
Rampa Ramps Segment-rampaSK.png Nájazdy, zjazdy a mimoúrovňové križovatky
Cesta na parkovisku Parking Lot Road Segment-ulicka-na-parkovisti.png Parkoviská, odpočívadlá, čerpacie stanice apod.
Súkromná cesta Private Road Segment-soukroma.png Neverejné komunikácie, zakázaný vjazd, prejazd zakázaný.

Diaľnice

Cestná komunikácia na dopravné spojenie medzi dôležitými centrami štátneho a medzinárodného významu, smerovo rozdelená, s obmedzeným prístupom, s obmedzeným pripojením, vyhradená na premávku motorových vozidiel s určenou povolenou rýchlosťou podľa osobitného predpisu; jej križovanie a križovatky s ostatnými komunikáciami sú len mimoúrovňové. Na Slovensku máme diaľnice: D1, D2, D3 a D4.

Vo Waze všetky diaľnice na Slovensku kategorizujeme ako Cesta I. triedy. Pozri viac: [2]
.
Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Freeway gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway seznam sk.png
OpenStreetMap Freeeway osm sk.png
TomTom Route Planner Freeeway tomtom.png

Rýchlostné cesty

Rýchlostná cesta – podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách označená zvislou dopravnou značkou IP 22a a IP 22b. Cesta s obmedzeným pripojením a prístupom vyhradená na premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a križovatkami. Na Slovensku máme tieto rýchlostné cesty: R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7.

Vo Waze všetky rýchlostné cesty na Slovensku kategorizujeme ako Cesta I. triedy. Pozri viac: [3]
Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Freeway r gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Freeway r seznam sk.png
OpenStreetMap Freeway r osm sk.png
TomTom Route Planner Freeway r tomtom routes.png

Cesty I. triedy

Cesta, ktorá má význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu a označuje sa dvojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Major hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Major hw seznam sk.png
OpenStreetMap Major hw osm sk.png
TomTom Route Planner Major hw tomtom routes.png

Cesty II. triedy

Cesta, ktorá má význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi a označuje sa trojmiestnym číslom.

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Minor hw gmap sk.png
Seznam Mapy.Cz Minor hw seznam sk.png
OpenStreetMap Minor hw osm sk.png
TomTom Route Planner Minor hw tomtom routes.png

Cesty III. triedy

Cestu, ktorá má spravidla miestny význam označujeme štvormiestnym alebo päťmiestnym číslom, podľa číselného označenia najbližšej cesty II. triedy, výnimočne I. triedy. Dohodnuté označovanie podľa CDB [4], [5].

Označenie v iných mapách Obrázok
Google Maps Nieje možné rozpoznať oproti bežným cestám
Seznam Mapy.Cz Nieje možné rozpoznať oproti bežným cestám
OpenStreetMap
Primary osm sk.png
TomTom Route Planner
Primary tomtom routes.png

Zjazdy a mimoúrovňové križovatky

Zjazdy a výjazdy z diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj mimoúrovňové križovatky, označujeme ako Rampa (Ramps) a pomenujeme ich nasledovne:

  • Ak zjazd má číselné označenie:

exit + číslo zjazdu » označenie prvých cieľov na zjazdovej smerovej tabuli, napr.:

exit 66 » Hlohovec, Jaslovské Bohunice
  • Ak zjazd nemá číselné označenie:

exit » označenie prvých cieľov na zjazdovej smerovej tabuli, napr.:

exit » Piešťany, Horná Streda
  • Ak zjazd je prejazdom na inú diaľnicu/rýchlostnú cestu (z D1 na D2):

exit + označenie diaľnice na ktorú sa odbočuje » označenie prvých cieľov na smerovej tabuli, napr.:

exit D2 » Brno (CZ), Malacky

Ulice (Street)

Ulica (Street) označujeme všetky cesty ktoré nie sú Hlavnou cestou (III. tr.) alebo Lesnou alebo poľnou cestou. Ak je ulica v obci, pomenujeme ju príslušným názvom v políčku Ulica (Streetname).

Viacjazyčné pomenovanie

V oblastiach, kde je zastúpenie národnostnej menšiny 20 % a viac, je možné používať dvojjazyčné názvy ulíc. Ulica obsahuje vždy pomenovanie ulice v Slovenčine a alternatívne pomenovanie v jazyku národnostnej menšiny môže byť uvedené do Alternatívne názvy ulice:/Ulica.

Pre dvojjazyčné názvy obcí nemá systém Waze podporu, preto sa pomenovania obcí (a ich častí) uvádzajú len v slovenskom jazyku. Viac.

Prievozy

Prievozy alebo kompy na riekach sú súčasťou dopravného systému a predstavujú špeciálny druh ciest. Zakresľujeme ich do mapy podobne ako cesty. Viac na samostatnej stránke Prievozy.

Ostatné

  • Mimo obce do políčka Ulica (Street) dávame číselné označenie cesty (napr. "65").
  • V obci dávame do políčka Ulica (Street) názov ulice (napr. "Hlavná"). Ďalší názov cesty (napr. "65") je možné vložit do Alternatívne názvy ulice:/Ulica (Alternate Street name:/Street). Alternatívne názvy budú v budúcnosti pravdepodobne využité na vyhľadávanie a na zobrazovanie grafickej značky názvu cesty na mape (road shields).
  • Typ cesty Hlavná cesta (III.tr) (Primary street) odporúčame na označenie hlavných ťahov v mestách podľa uváženia. Základným kritériom je prehľadnosť mapy, takže polovica cestičiek dediny označená ako Hlavná cesta (III.tr.) nebude tolerované.
  • Mimo mesta Hlavná cesta (III.tr) (Primary street) označujeme všetky cesty, pokiaľ to nie je vyslovene zlá a rozbitá cesta, alebo lesná/poľná cesta.
  • Nepoužívame európske označenie hlavných ťahov (E574).
  • Na kruhových objazdoch sa nevypĺňa pole Ulica (Street), zaškrtáva sa políčko Žiadne (No Street).

Pozri tiež