Veityper

From waze
Jump to: navigation, search

< Norway

Hvilken skal jeg velge?

For at kartverket skal være enheltlig og forutsigbart for navigasjon, er vi avhengig av at alle forholder seg til én standard. Nedenfor er de forskjellige typer vei oppsummert slik de defineres i Norge.
Hovedveier

Først litt om Vegnummer og skilting

E18.jpg
Europaveger, f.eks. E18 må starte med "E18". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "E18 Vegnavn".
Rv4.JPG
Riksveger, f.eks. Riksveg 4 må starte med "Rv", f.eks. "Rv4". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Rv4 Vegnavn".
Fv120.JPG
Fylkesveger, f.eks. Fylkesveg 120 må starte med "Fv", f.eks. "Fv120". Dersom det i tillegg er ønskelig å ha med vegnavnet skriver man "Fv120 Vegnavn".
Ring3.JPG
Ringveg. I f.eks. Oslo er det 3 ringveger (Ring1, Ring2 og Ring3) Disse merkes med "Ring#" eller "Ring # Vegnavn"
Kombinasjoner av veger, som f.eks. "E16 / Rv4" vil kun lage skilt for det første nummeret. Husk at det MÅ være mellomrom etter vegnummeret for at skiltet skal lages. Forøvrig, ved kombinasjoner som vist her skal den høyeste rangerende vegen alltid stå først. Europaveger over Riksveger, og hvis de er like skal det laveste nummeret stå først, f.eks. E6 før E16.


Freeway = Motorvei

Skilt 502 Motorveg

På motorveier skal kjøreretningene være atskilt og ha minst to kjørefelt i hver retning. Kjøreretningene skal ha fysisk midtdeler. Motorveier har planskilte kryss. Det vil si at veiene krysser hverandre via broer, tunneler eller viadukter. All innkjøring eller avkjøring på motorveien skjer enten ved start eller endepunkt eller via av- og påkjøringsramper. Disse rampene har akselerasjonsfelt (påkjøring) og retardsjonsfelt (avkjøring) som vanligvis er lengre enn på andre veier.

Oversikt over veier klassifisert som motorvei kan sjekkes hos Statens Vegvesen i tjenesten Vegkart.

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av for No city.

Street

f.eks "E6", "E6 N" eller "E6 Hovedveien" (Bruk N, S, Ø og V for hovedretningen for strekningen.

Major Highway = Riksvei og europavei (som ikke er motorvei)

Stamvei-skilt

Stamvei er i Norge markert med grønne skilt. Dette gjelder alle europaveier og alle riksveier i Norge. Merk at mesteparten av riksveiene 1. januar 2010 vart gjort om til fylkesveier. Det nye riksveinettet utgjorde etter omleggingen ca. 10.400 km og 18 riksveiferjesamband.

Link til Stamnettutredningen. Oversikt over riksvegnettet fom side 194. http://www.ntp.dep.no/S%C3%B8k/_attachment/501148/binary/812249?_ts=13ff280d990

Europaveier og Riksveier vises som gule i Statens Vegvesens kartapplikasjon ned til 10km zoom.

Egenskaper:

City

skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city.
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Rv7 Liengvegen".

Street

E16 / Rv7. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "E16 Masterudvegen / Rv7 Liengvegen".

Minor Highway = Fylkesvei som vises ved 5km zoom-nivå

En fylkesvei er en norsk vei i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av Statens vegvesen. Fylkesveiene nummereres innenfor hvert fylke. Det betyr at flere fylkesveier kan ha samme nummer - en for hvert fylke. I Norge definerer vi fylkesveier som først vises som gule på 5km zoom-nivå i Statens Vegvesens kartapplikasjon som Minor Highway.

Egenskaper:

City

Skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city.
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv32 Hvittingfossveien".

Street

Fv32. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv32 Hvittingfossveien".

Ramper = avkjøring/påkjøringsfelt

Brukes ved avkjøring og påkjøringsfelt i plandelte kryss i de tre øverste veikategoriene (freeways, major highway og minor highway). Ramper skal ikke benyttes som svingfelt i samme plan.

Avkjøringsramper navngis med kryssnummer der hvor disse finnes, ihht Vegvesenets kryssnummerering. Følg fremgangen her/bidra: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuosqzlAMoGidDJfNHYzR0cxaXpxTDJWdXJrYjlLUkE#gid=0

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Syntax: Avkjøring ## - "skiltet destinasjon 1" / "skiltet destinasjon 2" / osv.

Begrens antall destinasjoner til 1 eller maks 2.

f.eks "Avkjøring 27 - Nordstrand".

Husk mellomrom foran og bak bindestrek

Mindre veier

Primary Street = Fylkesveier som vises ved 1000m zoom-nivå

Fylkesveier som ikke vises som gule ved ovennevnte 5km zoom-nivå, men som først vises som gule ved nederste 1000m zoom-nivå i Statens Vegvesen kartapplikasjon.

Egenskaper:

City

Skal være tom for å unngå utflytende byer. Kryss av i No city.
Unntaket er hvor veien har lokalt veinavn. City følger da poststedet på strekningen som har lokalt veinavn. F.eks "Fv83 Hvambsida".

Street

Fv83. Hvor veien har lokalt veinavn, skrives det slik: "Fv83 Hvambsida".

Streets = gater og andre veier åpne for almen ferdsel

Asfalterte gater/veier i byer, og veier utenfor tettbebygd strøk som ikke faller inn under noen av de ovennevnte kategorier.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Gate/vei-navn.

Service Road

(utkast/forslag - 18.01.14 chrmeum)

Denne veitypen benyttes stort sett ikke i Norge. Dette er typiske veier som går parallelt med hovedveier i utlandet og som benyttes av myndighetene for service og vedlikehold.

Andre kjørbare veier

Dirt road / 4x4 Trail

(utkast/forslag - 18.01.14 chrmeum)

Brukes sjelden. Der det i Norge er en normalt god grusvei bør veitype Street benyttes. Der grusveien er en del av stamveinettet skal veitype Street benyttes.

Parking Lot Road

Veier inne på parkeringsområder. Veier som går gjennom bensinstasjoner.

Veier av denne typen får tillagt en "straff", slik at ruter ikke blir laget gjennom parkeringsplassen, selv om det kan være en snarvei.

Private Road

(utkast/forslag - 18.01.14 chrmeum)

Brukes der det normalt sett ikke skal rutes trafikk. Denne veitypen kan også benyttes til gjennomkjøring forbudt.

Veitypen vil ikke gjøre det forbudt å kjøre i en gate som er satt til "Private Road", men den vil unngå å legge ruter gjennom gata. Dersom man skal til/fra en adresse i en "Private Road" vil Waze fortsatt sette opp rute til/fra adressen.

Denne veitypen er ofte aktuell der en vei ligger slik til at den kan være en snarvei sett opp mot hovedveien, men der det ikke er ønskelig at Waze skal sende trafikken gjennom denne veien.

Vanlige gater der dette ikke er et problem, settes til "Street" selv om de er private.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Gate/vei-navn.

Veier ikke ment for biler

Walking Trail

Brukes ikke

Pedestrian Boardwalk

(utkast/forslag - 17.01.14 BV)


Gågater der det unntaksvis er tillatt å kjøre (f.eks. taxi, varelevering osv)

Stairway

Brukes ikke

Railroad

(utkast/forslag - 17.01.14 BV)


Skal kun brukes for jernbanestrekninger. Jernbaner er tenkt tatt i bruk (på et eller annet vis) så hvis man tegner inn jernbanelinjer er det viktig å gjøre det riktig. https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=61546

Egenskaper:

City

Skal være blankt

Street

Skal være blankt

Direction

Begge

Level

Settes til -5 for å unngå "snap" til disse veitypene.

Lock

Høyest mulig nivå.

Runway/Taxiway

(utkast/forslag - 27.01.2014 chrmeum)

Navngis med No City og Flyplasskode som veinavn.

Eks: Oslo Flyplass Gardermoen, merkes med veinavn OSL.

Se http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_flyplasser_i_Norge for riktig kode. Dersom det er tvil om Wikipedia er korrekt, dobbeltsjekk med IATA http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx

Egenskaper:

City

Skal være blankt

Street

Flyplasskode

Road Type

Service Road

---

Andre veivalg

Fergestrekninger

Egen veitype for fergestrekninger er under utvikling (pr januar 2014) men inntil da brukes følgende oppsett for fegrestrekninger:

(utkast/forslag - 13.02.14 chrmeum)


Egenskaper:

City

Huk av for 'No City'.

Street

Navngis med 'Ferge (Fra - Til)'
Dersom det er en Riksvei eller Fylkesvei skal dette angis som for andre veier med
'Fv##/Rv## Ferge (Fra - Til)'

Veitype

Samme som på hver side av fergeleiet

Toll Road

Dersom det er betaling på fergen skal 'Toll Road' hukes av

Landmark

'Ferry Lane' Landmark legges på hele fergestrekningen.


Rekkefølgen på Fra/Til defineres ut fra

Strekningsregister http://fdb.triona.no/maintainConnections.xhtml
og/eller
Sambandsregister http://fdb.triona.no/maintainRoutes.xhtml

Det skal legges på et Landmark av typen "Ferry Lane" over hele fergestrekningen. Dette er for å unngå kømeldinger og andre feilmeldinger som følge av dårlig GPS dekning el.l.

Rundkjøringer

Rundkjoringskilt.gif

Rundkjøringer skal være av samme veitype som den høyest klassifiserte vei den forbinder. For å unngå at Waze-logaritmen automatisk forandrer kjøreretning til toveis, må rundkjøringen låses på nivå 3.

Egenskaper:

City

Angis med poststed.

Street

Skal stå tomt. Huk av for "no street".

Lock

Nivå 3 hvis mulig.
Rundkjøringer skal IKKE brukes i enden av blindveier eller som
snuplasser. Rundkjøringer skal kun benyttes der det faktisk er
skiltet som en rundkjøring.

Se engelsk versjon for mer detaljer.

Toll road = Bomvei

Avkryssingsboks under veitype. Markerer at man må betale for å passere dette veistykket. Waze-klienten bruker denne informasjonen til å gi mulighet for å kjøre rundt bomstasjoner (herunder også ubetjente stasjoner og automatiske stasjoner (f.eks. Autopass)).

Dette valget skal gjøres på den biten av strekningen der bomstasjonen står. Man skal ikke passere avkjørsel før / etter bomstasjonen med markeringen, da denne veien kan være en del av muligheten til å kjøre rundt bomstasjonen. Ikke marker alt mellom to stasjoner, da det er gratis å kjøre innenfor, så lenge man ikke passerer selve bomstasjonene.

Dersom det bare er betaling i en retning (typisk bomringer) må man dele veien i to enveiskjørte veier på stedet der bomstasjonen står. "Toll road" markeres da på den delen av veien som er i riktig retning.

"Toll road" skal også benyttes på ferjestrekninger (med mindre den er gratis). Marker selve ferjestrekningen som "Toll road". (Her er det litt ulik praksis i dag, der noen ferjestrekninger er markert med "Toll road", mens det andre steder er markert på oppstillingsfeltene på kaien. Om det er oppstillingsfeltene som er markerte med "Toll road" er det viktig at alle felt er tegnet inn, inkludert et eventuelt av- og påstigningsfelt.)

Veitype (Road type) følger reglene over.

Example of Toll Road.jpeg

Bildet viser et eksempel på Fv190 i Oslo hvor det fremgår at det er bare sydgående som er registrert som bomvei. (Addon WME Colour Highlights er brukt for å få frem den stiplede linjen)

Egenskaper:

Toll road

Angis med avkryssning dersom det er betaling for å passere den markerte strekningen.

Tunneler

Skilt-tunnel.jpg

(utkast/forslag - 17.01.14 BV)

  • Hele tunnelen må i størst mulig utstrekning bestå av bare et segment.
  • Tunnelsegmentet må "stikke ut" av begge tunnelåpningene slik at trafikk blir registrert på segmentet.
  • Segmentet navngis med navnet på vegen (Ikke navnet på tunnelen)
  • Landmark "Tunnel" bygges på hele tunnelstrekningen, så tett inntil vegen som mulig.


Tunnel-wme.JPG

Navnet på tunnelen vil vises i kartet og det er søkbart.

Tunnel-livemap.JPG

Poststed/City Name

For å få satt riktig poststed i feltet City benyttes Posten som kilde. NB:


Fra Januar 2014 er det ikke lenger mulig å legge inn andre navn i City-feltet enn de som finnes i Postens register. Dette er begrenset fra Waze sin side. Dersom det allikevel skulle være noe feil eller det mangler noe så kan en Level 5 editor legge inn nye Cities.

Landmark

Landmark kan i tillegg til vegtyper ovenfor benyttes for å ungå at det blir rapportert om kø (f.eks. på parkeringsplasser).