To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Камери

From waze
Revision as of 16:03, 12 June 2013 by Bgarch (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Статията е в процес на разработка

По-долу има общи факти за камерите в Waze.

Поставяне на камера

Когато нпкоя камера бъде докладвана от клиентската програма, не винаги е възможно да бъде поставена на точното й място. Ето защо, редакторът трябва да изследва фотографиите в картовия редактор за знаци и да уточни нейното място, преди да я одобри.

Камерите трябва да бъдат поставяни върху пътя, който наглеждат. Точното разположение зависи от вида на камерата:

  1. Камерите за скорост (Speed Cameras) трябва да бъдат поставяни там, където се намират
  2. Светофарните камери (Red Light Cameras) трябва да бъдат поставяни на мястото за спиране, което наглеждат.

Уверете се, че поставяте необходимия брой камери:

  1. Ако "Камерата за скорост" наблюдава едната посока на движението, сложете една камера
  2. Ако "Камерата за скорост" наблюдава двете посоки на движението, сложете ДВЕ камери.
  3. Необходима е една "Светофарна камера" за всяка наблюдавана посока. Така че, ако имате 4-клонно кръстовище с камери за всяка посока, трябва да сложите ЧЕТИРИ камери (Вж. Забележката)

ЗАБЕЛЕЖКА: Има случаи, когато във всички посоки са поставени пътни знаци, предупреждаващи за такива камери, въпреки че е възможно само някои посоки да се наблюдават. Например, в обикновено кръстовище е възможно да има пътни знаци на всички пътища, въпреки че само един път се наблюдава с камера. В картата трябва да бъдат отбелязани само посоките, които се наблюдават с камери.

Посока на обектива

Ориентация на камерата
Камерата може да се движи в кръга

Когато иконата за камера е маркирана в Картовия редактор, червената точка трябва да показва посоката на движение (насочена към задницата на колата, преминала край нея), независимо от вида на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Камера, наблюдаваща двете посоки на движение, изисква два доклада и съответно две камери в картата.