Revision history of "Kosovo"

From waze
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:10, 30 March 2014Mmirena (Talk | contribs). . (617 bytes) (+617). . (Created page with "==Çfarë është Waze dhe se funksionon?== Waze është një aplikacion pa pagesë për navigim me GPS me udhëzime me zë, me harta të gjeneruara nga përdoruesit dhe infor...")
Retrieved from ‘https://wiki.waze.com/wiki/Kosovo