To edit the Wiki, please login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Revision history of "Kosovo"

From waze
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:10, 30 March 2014Mmirena (Talk | contribs). . (617 bytes) (+617). . (Created page with "==Çfarë është Waze dhe se funksionon?== Waze është një aplikacion pa pagesë për navigim me GPS me udhëzime me zë, me harta të gjeneruara nga përdoruesit dhe infor...")
Retrieved from ‘https://wiki.waze.com/wiki/Kosovo