The new Waze Wiki, aka Wazeopedia, is now live at Wazeopedia.waze.com! While this legacy wiki will remain accessible for the time being, it is no longer updated by the community. For the most up-to-date guidance, please visit your local Wazeopedia.

Please do not make any more updates to these legacy wiki pages, all future updates should be made in your country's local Wazeopedia.

Clock over a larger globe

Križovatky

From waze
Revision as of 21:45, 18 December 2015 by Vlado s (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Na tejto stránke sa usilovne pracuje

V nasledujúcom sa zoznámite s návodmi, ako správne tvoriť križovatky, aby počas navigovania dávali správne navigačné pokyny. Návody a inštrukcie je potrebné si pozorne prečítať a porozumieť im skôr, ako sa pustíte do zodpovednej editácie mapy.

Základné informácie o vytváraní ciest nájdete v Rýchlej príručke pre editora.

Menej je viac

Cieľom nášho snaženia je zachytiť realitu do mapy v čo najjednoduchšej podobe. Komplexné riešenie volíme až vtedy, keď je to nutné k uspokojivému vyriešeniu zložitej skutočnosti. Pri tvorbe križovatiek ľubovoľného tvaru a usporiadania je občas potrebné prižmúriť oko nad tým, ako križovatka vyzerá v skutočnosti a ako ju zakreslíme do mapy.

Základy

Čo je križovatka

Križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú.

Na vytvorenie križovatky postačuje:

 • Stanoviť bod pripojenia, kde sa cesty pretnú (kde vznikne nová križovatka).
 • Vytvoriť dva alebo viac segmentov.
 • Nastaviť zakázané a povolené odbočenia pre všetky príjazdové a odjazdové cesty do a z križovatky.
Junction selected.png Vybraná križovatka, ktorú je možné editovať.
Uneditable junction.png Križovatku nie je možné editovať (napr. kvôli zamknutým segmentom).
Junction unsaved.png Neuložená križovatka.

Križovatka tvaru T

Najjednoduchšou križovatkou je pravouhlé kríženie priamej cesty s inou cestou. Do mapy ju zakreslíme podľa skutočnosti.

Jct 3 90 ex.png Jct 3 90.png

Križovatka s ostrým uhlom

Veľa ciest sa nekríži v pravom uhle. Začiatočník nakreslí podľa skutočnosti dve cesty zvierajúce ostrý uhol:

Jct 3 45 ex1.png Jct 3 45.png
Ostrý uhol kríženia spôsobí chybné navigačné pokyny

Kvôli ostrému uhlu bude navigácia dávať z juhu príkaz Držte sa vpravo miesto vhodnejšieho Odbočte vpravo. Ak bude priama cesta, cestou I. triedy, dostaneme mätúcu hlášku Zídite vpravo. Niekedy bude navigácia mlčať, pretože navigačný server zistí príliš ostrý odbočovací uhol. V našom prípade by navigácia zo severu odmietla navigovať doľava.

Navigácia musí poskytovať jasné navigačné pokyny Odbočte vľavo alebo Odbočte vpravo. Preto je potrebné upraviť tvar križovatky tak, aby cesty zvierali uhol približne 90°. Pridáme minimálne jeden geometrický bod pretiahnutím zvýrazneného stredu segmentu myšou na vhodné miesto v blízkosti križovatky. Viac bodov väčšinou nie je potrebné upravovať. Získame tak križovatku, ktorá je na mape podobná skutočnej, ale chová sa ako pravouhlá križovatka:

Jct 3 45 curve.png
Pridanie geometrického bodu vytvorí kolmé napojenie ciest

Nasledujúca križovatka poskytuje správne navigačné pokyny a je umiestnená tak, že nehrozí automatická detekcia falošného problému s hláškou "cesty sú od seba príliš vzdialené":

Jct 3 45 ex.png

Nastavenie šípok pripojenia

Zjazd z diaľnice často vyžaduje dodatočné geometrické body, pretože obvykle zviera s pôvodnou cestou veľmi malý uhol:

Jct ramp no geo ex.png Rampa-pripojeni-1.png

Nedostatkom pri takejto križovatke je zobrazenie a nastavenie šípok pripojenia pre prekrývajúce sa šípky:

Rampa-pripojeni-2.png

Pridáním geometrického bodu a nastavením uhla na asi 30° budú šípky ľahšie prístupné:

Jct ramp w geo ex.png Rampa-pripojeni-3.png

Klávesovou skratkou S sa šipky oddelia (Separujú) od seba. Šipky sa preskupia tak, že bude možné na každú pohodlne kliknúť.

Rampa-pripojeni-4.png

Križovatka se potom chová tak, ako by sme očakávali. Zväčšený uhol uľahčí klikanie na šípky a súčasne zaručuje súlad mapy so skutočnosťou.

Križovatky tvaru X

Uvedené postupy je možné použiť aj na kolmú štvorramennú križovatku.

Jct 4 90 ex.png Krizovatka-+-1.png

Ak sa cesty krížia v inom ako pravom uhle, mali by sme sa snažiť túto "nepravouhlosť" čo najviac potlačiť.

Krizovatka-x-1.png Krizovatka-+-2.png

Na veľkom priblížení pridáme geometrické body do stredu križovatky, jeden z každej strany šikmej ulice, aby bolo napojenie približne kolmé. To zaistí, že križovatka bude vyzerať na mape podobne ako v skutočnosti a so správnym uhlom kríženia, čo bude dávať správne navigačné pokyny.

Krizovatka-+-3.png

Tu je príklad zo skutočnosti. Aby bolo dobre vidieť riešenie pomocou dodatočných geometrických bodov, je pohľad priblížený:

Krizovatka-x-2.png

Po úprave bude križovatka poskytovať jasné navigačné inštrukcie pre všetky odbočenia a napojené cesty budú na prvý pohľad vypadať podobne ako v skutočnosti.

Nastavenie hlasových inštrukcií

Skôr ako pôjdeme ďalej, uistite sa, že rozumiete systému nastavení povoleného a zakázaného odbočenia (Turn restictions). Ak nie sú všetky potrebné odbočenia nastavené, nedostaneme správne navigačné pokyny.

Už sme naznačili, ako vynútiť hlasové inštrukcie Odbočte ... namiesto Držte sa .... Podrobne sa týmto zaoberá stránka How Waze determines turn..., ale stručný súhrn je popísaný v ďalej.

Na to, aký navigačný pokyn bude použitý, má vplyv:

 • uhol medzi segmentami,
 • názov segmentov a
 • typy segmentov.

Geometria pripojenia

Na zjednodušenie práce v WME odporúčame nainštalovať pomocný skript WME Junction Angle info, ktorý zobrazuje hodnoty uhlov medzi segmentami križovatky.

Ak budeme používať niekoľko základných typov ciest a uhlov, bude jednoduchšie predvídať chovanie hlasovej navigácie na každej křižovatke aj bez znalosti všetkých algoritmov Waze Gb.png.


 • Na krížení s uhlom príjazdu voči odjazdu, ktorý je blízky 90° bude dávať inštrukciu Odbočte vpravo Big direction right.png alebo Odbočte vľavo Big direction left.png.
 • Ak uhol príjazdu voči odjazdu je medzi 20° a 30°:
  • a ak je odbočenie z  ceste III. triedy  alebo z  ceste nižšej triedy , bude dávať inštrukciu Držte sa vpravo Big direction exit right.png alebo Držte sa vľavo Big direction exit left.png,
  • a ak odbočenie prebieha na výjazde  diaľnice  alebo na ceste  I. triedy  alebo  II. triedy , bude dávať inštrukciu Použite pravý zjazd Big direction exit right.png alebo Držte sa vľavo Big direction exit left.png.
 • Uhol príjazdu voči odjazdu blízky nebude dávať žiadne navigačné inštrukcie.


Tieto pravidlá majú niekoľko výnimiek, protože geometria pripojenia nie je jediným faktorom, podľa ktorého sa určujú hlasové inštrukcie. Rovnako môžu byť inštrukcie ovplivnené pomenovaním segmentu a nastavením jeho typu.

Uvedené uhly dávajú jasnú predstavu o výsledku Odbočte... (Turn) vs. Držte sa... (Keep), preto sa držte mimo hraničných hodnôt. Napr. 45° je hraničný uhol mezi "Odbočte..." a "Držte sa...". Uhol 44,5° dá iný príkaz, ako uhol 45,5°.


Uhly napojenia ciest
Turn angle.png
Turn angle 37.png
Turn angle geo line.png
Štandartný uhol 37° uhol 90° uhol


Ak chceme na križovatke typu Y jasne určiť priamy smer a odbočku, tak nám nepomôže ak jedna vetva bude mať nulový uhol a druhá povedzme 5°. V tomto prípade musíme križovatku upraviť tak, aby priamy smer mal 0° a odbočka zvierala uhol povedzme 20°.

Aby ste sa dokázali vyhnúť kritickým hraničným hodnotám uhlov, odporúčame nainštalovať si pomocný skript, ktorý zobrazuje hodnoty uhlov medzi segmentami križovatky.

S uvedenými znalosťami môžete upraviť chovanie navigácie na križovatke často len úpravou jediného geometrického bodu.

Inštrukcia: Držte sa vpravo

Na odbočke na obrázku by sme dostali povel Držte sa vpravo, pretože jednosmerný výjazd je napojený s uholom asi 25°.

Inštrukcia: Odbočte vpravo

Ak posunieme geometrický uzol na výjazde a vytvoríme približne pravý uhol, navigácia nahlási Odbočte vpravo.

Koniec jednosmerného segmentu sa bude chovať podobne. Ak bude uhol okolo 25°, nezaznie žiadny povel, pretože sa cesta hladko napája na vodorovnú cestu a obidva dopravné smery se plynule zbiehajú. Ak by sme nastavili geometrický uzol tak, aby sme dosiahli približne 90° pripojenie, potom zaznie povel Odbočte vpravo Big direction right.png.

Ak by severo-južná cesta v poslednom príklade bola  cestou II. triedy , potom by počiatočný uhol 20°-30° vyvolal povel Použite pravý výjazd Big direction exit right.png, čo by mohlo byť viac zmätočné, ako povel Držte sa vpravo Big direction exit right.png. Ak v takomto prípade nie je pred odbočením značka výjazdu, je lepšie použiť 90° odbočenie, ktoré dá povel Odbočte vpravo Big direction right.png.

Meno a typ segmentu

Algoritmy pre výpočet optimálnej trasy a hlasovej inštrukcie nie sú založené len na geometrii pripojení segmentov, ale tiež záležia od pomenovania a typu každého pripojeného segmentu.

Navigácia pravdepodobne oznámi príslušné inštrukcie, ak majú segmenty rôzne pomenovania. Upozornenie: Názvy a typy segmentov dávame presne podľa skutočných názvov. Nemeníme ich kvôli tomu, aby sme dosiahli potrebné hlásenie.

Typ cesty má vplyv na voľbu navigačnej inštrukcie. Pomenovanie segmentov a ich uhly majú ale vyššiu váhu. Ak máme križovatku s viacerými cestami a dve z nich zvierajú s treťou takmer nulový uhol a majú rovnaké meno, potom budú obe cesty považované za rovnaké a nezaznie žiadna navigačná inštrukcia, bez ohľadu na to, o aké typy segmentov sa jedná.

Typ cesty sa stane rozhodujúcim vtedy, keď sú všetky mená segmentov jedinečné. Napr. máme segment typu  Rampa , ktorý vedie na  Diaľnicu  a tiež na ďalší segment typu  Rampa . Takáto rampa bude považovaná za priame pokračovanie a navigácia nedá žiadnu hlášku, zatiaľčo pri napojení sa z rampy na diaľnicu už hláška zaznie. Toto nastane aj v situácii, keď pôvodná rampa a diaľlnica zvierajú takmer nulový uhol a druhá rampa sa oddeľuje pod uhlom 20° - 30°.

Kríženie bežných ciest

Križovatky tvaru Y

U križovatiek tvaru písmena Y musíme dôkladne zvážiť, ako ich nakresliť s ohľadom na správne navigačné pokyny. Na stránke How Waze determines turn... Gb.png sa hovorí, že pre navigačné inštrukcie sú zásadné mená segmentov a ich geometrie.

Jct Y ex aerial.png

Tu vidíme viacprúdovú cestu, ktorá sa od križovatky smerom na západ nazýva "Main Street" a od križovatky na východ "Atlantic Avenue". Meno "Main St" má obyčajná cesta, ktorá pokračuje v priamom smere.

Asi takto by situáciu popísal každý, ale technicky vzaté je "Main St" priamou cestou a "Atlantic Ave" sa od nej oddeľuje. Ak by sme to ale takto zakreslili do mapy, vznikne zásadný problém.

Jct Y ex map bad.png

Pretože viacprúdová a obyčajná cestra majú rovnaké meno, sú navigačným systémom považované za priame pokračovanie. Zdá sa, že by vodiči nemali dostať navigačný pokyn kvôli nulovému uhlu medzi obidvomi "Main St".

V danej situácii by väčšina vodičov očakávala, že za priamy smer bude považovaná viacprúdová cesta s iným menom. Aby sme toto jasne povedali systému, musíme upraviť geometriu všetkých troch segmentov:

Jct Y ex map.png

Teraz takmer rovno vedie viacprúdová cesta "MainSt" s "Atlantic Ave", pretože sme upravili ich uhol na približne nulovú hodnotu. Obyčajná cesta "Main St" odbočuje zhruba pod pravým uhlom. Navigačný systém to rozpozná a pre jazdu po "Main St" dá príkaz Odbočte vpravo Big direction right.png, zatiaľčo pre jazdu po viacprúdovej ceste od západu na východ nezaznie žiadny navigačný pokyn - presne tak, ako to väčšina vodičov očakáva.

Neprejazdné cesty

Neprejazdnými cestami rozumieme také cesty, ktoré majú iba jedno napojenie na ostatné cesty v okolí (jednou cestou sa na ne dostanete a tou istou cestou z nich musíte odísť). Tieto cesty predstavujú niekdy pre navigačný systém problém, napriek tomu, že pre ľudí sú veľmi jednoduché.

Slepé ulice

Slepé ulice (neprejazdné, uzavreté ai.) sú segmenty cesty, ktoré končia bez napojenia jedného z koncov na ďalší prejazdný segment.

V editore môžete pre slepú ulicu použiť akýkoľvek segment, ktorý zodpovedá kategórii skutočnej cesty. Môže to byť:

 •  Súkromná cesta 
 •  Cesta na parkovisku 
 •  Ulica .
Slepá ulica v editore

Každý slepý segment musí byť na konci zakončený koncovým uzlom (krúžok na konci segmentu), čo predstavuje akési vizuálne potvrdenie, ale hlavne takto ukončené segmenty môžu byť správne zpracované navigačným serverom Waze. Editor vkladá tieto ukončovacie značky automaticky, takže pri nových segmentoch to nie je nutné kontrolovať. Môžeme ale naraziť na segmenty vytvorené v minulosti, kde tento krúžok na konci chýba. V tomto prípade je potrebné koncový uzol doplniť - najjednoduchšie je to napojením ďalšieho segmentu, následným smazaním tohoto pomocného segmentu a uložením zmien.

Slepa.jpg

Ukončenie cesty by malo samozrejme zodpovedať reálnej situácii, t.j. miestu kde môžeme dôjsť autom. Odporúčame umiestniť koniec cesty tak, aby vzdialenosť medzi krúžkom a okrajmi cesty okolo bola približne rovnaká. Takéto umiestnenie zaručí, že v prípade navigovania na koniec ulice môže vodič dôjsť na miesto krúžku a poskytne tak informáciu navigačnému serveru, že bol dosiahnutý koniec segmentu.

Otočky (Cul-de-sac)

Do slovenčiny môžeme výraz cul-de-sac preložiť ako otočka (na konci cesty). Postupne sa toto elegantné stavebné riešenie ukončenia cesty začíná objavovať aj u nás. Preto je dôležité ho správne zakresliť do mapy. Jedná sa o rozšírenie konca slepej ulice, často v obytnej zástavbe tak, aby bolo možné pohodlné otáčanie a prípadne aj parkovanie áut.

Jct cul-de-sac ex.png

Vždy by sme mali otočku kresliť ako slepú ulicu, pričom koncový segment by mal byť umiestnený v pomyselnom strede celej rozšírenej plochy.

Dôležité je, aby sa koncový uzol na konci nedotýkal okrajov vozovky. Mohlo by to zmiasť navigáciu. Waze považuje segment za prejdený, ak sú prejdené obidva jeho konce (obidva uzly). Umiestnením uzla do stredu umožníme serveru aj vodičom sa s touto situáciou ľahko vysporiadať.

Jct cul-de-sac island ex road.png

Výnimkou je ostrovček v strede otočky, podobne ako na kruhovom objazde. Ak je ostrovček dostatočne malý, môžeme aj naďalej kresliť segment cesty rovnako, tj. ukončiť ho v strede ostrovčeka.

Skúsenosti ale ukázali, že v tomto prípade je výhodnejšie umiestniť koncový uzol na najvzdialenejší okraj ostrovčeka, na stred cesty. To dá vodičovi väčšiu šancu prejsť koncovým uzlom segmentu.

Môže sa stať, že celé zakončenie cesty je veľmi rozľahlé a ostrovček v strede je priveľký. Potom je vhodnějšie nakresliť cestnú slučku.

Ak si nie ste istý, čo je vhodnejšie, postavte sa na koniec príjazdovej cesty k slučke a rozhliadnite se. Vypadá to skôr ako dve rozchádzajúce sa cesty, alebo zreteľne vidíte, ako sa za ostrovčekom opät spájajú? Ak prevláda pocit, že ide o dve rozchádzejúce sa cesty, je lepše vyriešiť to slučkou. V opačnom prípade použite štandartné zakončenie štýlom slepej ulice.

Cestné slučky

Slučky sú cesty, na ktoré môžete vojsť a bez otáčana sa dostať na miesto odkiaľ ste vyšli.

Pri editovaní je potrebné dodržať zásadu, že segment cesty nemôže začínať a končiť rovnakým uzlom. Ak by táto zásada nebola dodržaná, bude mať navigačný systém ťažkosti s identifikáciou pre vjazd i výjazd zo slučky. Jednosegmentovú slučku je nutné rozdeliť dodatočnými uzlami.

V ideálnom stave je možné na slučku napojiť ďalší segment naväzujúcej cesty, ktorý sa postará o rozdelenie slučky na viac částí. Ak nájdete slučku s menej ako tromi segmentmi, je nutné tam pridať dodatočné uzly. Nezáleží, kde na slučke uzly umiestnite.

Smycka.png
Slučka rozdelená na tri segmenty

Začínajúcí editori si často myslia, že takéto uzly sú prebytočné a mažú ich. Preto pozor na veľké nepravidelné slučky, kde nie je na prvý pohľad jasné, že sa jedná o slučku. Vhodným riešením je nájsť ďalšiu cestu, ktorá zo slučky vychádza, a túto zaniesť do mapy. Týmto vznikne štandartná trojramenná križovatka, ktorú už nikto nebude náhodne mazať.

WME môže silne vzdorovať, keď sa budete pokúšať napraviť zle zakreslenú slučku - teda takú, ktorá začína i končí na rovnakom uzle. Ak začne editor pri ukladaní hlásiť chyby, vyskúšajte nasledujúci kroky:

Ak slučka aj cesta k nej vedúca majú rovnaké meno:

 • Vyberte slučku a cestu.
 • Kliknite na ikonu mosta Bridge idle.png, ktorá sa objeví (to odpojí jeden koniec slučky od druhého).
 • Rozdeľte slučku.
 • Znovu pripojte odpojený koniec slučky.
 • Umožnite všetky potrebné odbočenia.

Ak slučka a cesta k nej vedúca namajú rovnaké mená:

 • Nakreslite nový segment, ktorý pripojíte na spojnicu príjazdovej cesty a slučky.
 • Pomenujte tento segment presne podľa slučky.
 • Vyberte slučku a tento nový segment.
 • Kliknite na ikonu mosta Bridge idle.png, ktorá sa objaví (to odpojí jeden koniec slučky od druhého).
 • Rozdeľte slučku.
 • Znovu pripojte odpojený koniec slučky.
 • Potvrďte odbočenia.
Video: Oprava slučky v praxi Gb.png

Kruhové objazdy

Pripoj-rondel.png

Podrobný popis editácie nájdete na stránke Kruhové objazdy.

Jednoúrovňové križovatky

Pripoj-d.png

Až na výnimky nie je dovolené nastavovať tieto segmenty ako typ  Rampa . Dávajte tiež pozor na správne nastavenie obmedzení pre odbočenie v každom jednotlivom uzle.

Motýlikové križovatky

Križovatka tvaru "motýlik" zjednodušuje a zároveň poskytuje optimálne možnosti nastavenia kríženia dvojprúdových a obojsmerných ciest.

Krizovatka-motylek.png

Redukciou križovatky na jediný prejezdný bod získame kontrolu nad šípkami otáčania (U-Turn, otočenie o 180°) a vyvarujeme sa krátkych segmentov, ktoré môžu križovatku komplikovať a priniesť problémy pri určovaní trasy.

Prvé riešenie, ktoré sa ponúka, je obkresliť skutočný stav a vytvoriť križovatku v tvare písmena "H", kde sa každý jednosmerný prúd kríži s dvojsmernou cestou. Takáto križovatka neumožňuje zakázať otočenie (U-turn) z jednej jednosmernej cesty na druhú, pretože stred písmena "H" musí zostať prejazdný pre križujúcu dvojsmernú ulicu. Ak by bol stred písmena "H" kratší ako 15 metrov, mal by systém zakázať otáčanie, ale v minulosti sa stalo, že sa dľžka niekoľkokrát menila a nie je dobré sa na toto spoliehať.

Dodatočný segment v strede "H", vec vyrieši, ale prináša naviac nežiadúcu zložitosť. Ak sa na križovatke mení meno obojsmernej komunikácie, musí byť segment v strede "H" ponechaný bez mena. Meno bude získávať dynamicky podľa smeru, ktorým bude vodič prechádzať. Toto ale oi. komplikuje budúce hromadné operácie so segmentmi.

Systém Waze má problémy s určením priemernej rýchlosti na krátkom segmente, najmä ak ho vodič neprejde celý. Toto sa môže stať hlavne na veľkých križovatkách. Na príklade vyššie by stred písmena "H" bol zakreslený k celej trase takmer presne vertikálne, zatiaľčo odbočujúce auto by skôr prichádzalo pod uhlom 45 stupňov. Ak k tomu pripočítame nepresnosť GPS a rozľahlosť križovatky, zistíme, že pri niektorých akciách na križovatke vlastne auto vôbec daný segment nemusí prejsť, aj keď cez neho bude navigované.

Ak použijete motýlikovú križovatku, dajte dobrý pozor na geometriu pripojení. Pri príliš veľkých uhloch (nad 45°) môže vodič idúci rovno po jednosmernej ceste dostávať chybné pokyny na zmenu smeru.

Ak je stred písmena "H" dostatečne dlhý a/alebo dovoľuje vodičom, aby sa na ňom zastavili a čakali na voľnú cestu, potom nemusí byť motýlikové kríženie použité. V takýchto prípadoch musí byť segment dosť dlhý na to, aby bol systémom použitý. Často sa tak deje v prípadoch, kde jednosmerné cesty sú príliš ďaleko od seba a odchýlka pri ich spojení do jediného uzla by bola príliš veľká.

Rampy

Nájazdy a výjazdy tzv.  Rampy  majú vo Waze zvláštny význam. Používajú sa na mimoúrovňové pripájanie diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. a II. triedy na ostatné cesty.

Kedy použiť rampy

Rampu je vhodné (a nutné) použiť, ak sú dodržané tieto pravidlá:

 1. Spájané cesty se krížia mimoúrovňovo (nad sebou) a nevzniká tak klasická križovatka tvaru X.
 2. Aspoň jedna z pripojených ciest je
  •  Diaľnica 
  •  Cesta I. triedy 
  •  Cesta II. triedy 
  •  Rampa 

Ak nie sú uvedené požiadavky splnené, jedná sa asi o klasickú jednoúrovňovú křižovatku, kde sa rampy nepoužívajú. Existuje ale niekoľko výnimiek, kedy je nutné použiť rampu.

Rampy kreslíme jednoducho

Rampa-jednoducha.png

Pravidlo jednoduchosti platí aj tu - jednoduchšie je lepšie. Ak nie sú časti rampy príliš ďaleko od seba, stačí nakresliť segment napojený v jednom bode. Ak sa v mieste nachádza zatrávnený, betónový alebo namaľovaný ostrovček, tak to ešte nie je dôvod na vytvorenie vetvy s rampou:

Rampa-slozita.png
Ak sa cesty doširoka rozchádzajú, je potrebné rampu vytvoriť aj keby ostrovček chýbal.

Kríženie rýchlostných komunikácií

Jedná sa o križovatky troch nejvýznamnějších typov ciest vo Waze. Pozrite Označovanie ciest na Slovensku.

Výjazdy (Exit)

Rampy.png

Na uvedených cestách sa za obvyklé považuje priame pokračovanie jazdy a navigačný pokyn je potrebný len na opustenie cesty výjazdom.

Aby sme docielili základné situácie na výjazde, musí platiť nasledujúce:

 • Príchodzí a jeden odchodzí segment musí byť jedným zo troch typov ciest:
  •  Diaľnica 
  •  Cesta I. triedy 
  •  Cesta II. triedy .
 • Príchodzí a odchodzí segment musí pokračovať v priamom smere s odchýlkou len pár stupňov.
 • Druhý odchodzí segment musí byť typu  Rampa .
 • Odchodzí segment typu  Rampa  musí zvierať uhol približne 20°-30° voči ostatnému odchodziemu segmentu za predpokladu, že je splnený druhý bod.

Ak bude viesť trasa výjazdom, pri splnení uvedených podmienok, bude použitý pokyn Použite pravý zjazd Big direction exit right.png alebo Držte sa vľavo Big direction exit left.png. V krajinách s pravostranným riadením sú pokyny Držte sa vpravo Big direction exit right.png alebo Použite ľavý výjazd Big direction exit left.png. Ak bude vodičova trasa priamo, bez použitia výjazdu, žiadny pokyn nedostane.

Pomenovanie

Segmenty diaľnic, ciest I. triedy a II. triedy by mali mať rovnaké meno pred aj po krížení s rampou. Pretože pri rýchlostnej premávke je dôležité poskytovať presné a jednotné informácie, je potrebné dodržiavať pravidlá pre označovanie rámp.

Vetvenie rychlostných komunikácií

Rozdeleni-d.png

Vetvením rýchlostnej komunikácie sa myslí situácia, kedy diaľnica, alebo cesta I. triedy, alebo cesta II. triedy, je rozvetvená a pokračuje dvomi ďalšími vetvami rovnakého rýchlostného typu pričom nie je jednoznačné, ktorý smer je priamy.

Aby vodič dostal správnu navigačnú inštrukciu pre každú z vetiev, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 1. Všetky segmenty musia byť jedným z troch typov rýchlostných komunikácií.
 2. Každý z troch krížiacich sa segmentov musí mať samostatné meno.
 3. Každý z dvoch odchodzích (rozvetvených) segmentov musí zvierať uhol 150° - 160° voči príchodziemu (resp. 20° - 30° voči potenciálnemu priamemu smeru).

Ak sú tieto podmienky splnené, poskytne Waze navigačnú instrukciu Držte sa vpravo Big direction exit right.png resp. Držte sa vľavo Big direction exit left.png spolu s vypísaním mena príslušného odchodzieho segmentu.

Pomenovanie

Základným pravidlom je, aby mal každý z troch pripojených segmentov iné meno. Tohoto môžeme dosiahnuť dvomi zpôsobmi:

 1. Použiť jedinečné názvy ciest - ak sa všetky tri cesty aj v skutočnosti volajú inak, je riešenie jednoduché. Ak sa cesta "A" rozvetvuje do cesty "B" a cesty "C", potom okrem správneho pomenovania už nie je potrebné nič viac urobiť.
 2. Použiť orientačné segmenty (wayfinder). Ak jedna z odchodzích vetví má rovnaké meno, ako príchodzia, musíme v mieste vetvenia vytvoriť unikátne meno. Typicky sa tak robí v situáciách, kedy sa cesta "X" rozdvojuje na cestu "Y" a cesta "X" pokračuje ako druhá vetva.

Orientačné segmenty

Zložité a mätúce výjazdy a rozdelenia ciest môžu vyžadovať dômyselné úpravy, aby poskytovali presné a spoľahlivé informácie.

Orietačné segmenty je vhodné použiť v týchto prípadoch:

Zmena jazdného pruhu na iný typ.
Trojprúdová diaľnica pokračuje dvomi pruhmi a tretí pruh sa mení na odbočovací.
Nekonzistentné označenie segmentov.
Cesta pokračuje ako číslovaná cesta, ale na dopravnomm značení je označená iba menom.
Smer nie je jednoznačný.
Výjazd z rýchlostnej cesty je vľavo a pokračovanie priameho smeru ostáva vpravo.

V uvedených prípadoch použijeme krátke orientačné segmenty pomenované podľa nápisov na informačných smerových značkách (tabuliach). Na vytvorenie orientačného segmentu môžeme použiť niektorý z typov cesty:

 •  Diaľnica 
 •  Cesta I. triedy 
 •  Cesta II. triedy 
 •  Rampa 

Výhody a nevýhody

Diaľnice a cesty I. a II. triedy
+ Je zobrazovaná bez prerušenia.
- Priveľmi dlhé meno robí na mape neporiadok.
- V editore je orientačný segment horšie viditeľný, pretože môže splývať s ostatkom cesty.
Takéto riešenie bude dávať pokyny Držte sa vpravo Big direction exit right.png resp. Držte sa vľavo Big direction exit left.png.
Rampy
+ Priveľmi dlhé meno môže byť korektne ošetrené.
+ Zobrazenie mapy je pri jazde po segmente priblížené a vodič vidí viac detailov.
- Môže sa zobrazovať ako prerušená línia.
Takéto riešenie bude dávať pokyny Použite pravý výjazd Big direction exit right.png resp. Držte sa vľavo Big direction exit left.png.

V obidvoch prípadoch musia byť obidva odchodzie segmenty rovnakého typu a každý s odlišným menom oproti príchodziemu segmentu.

Vetvenie na dva rovnaké typy

Na obrázkoch je diaľnica "X", z ktorej sa odděľuje diaľnica "Y". Odlišným pomenováním oboch odchodzích segmentov sme získali súlad s informačnými tabuľami na diaľnici a poskytli navigácii jednoznačné inštrukcie na vydanie správneho navigačného pokynu.

Dxy-1.png
Riešenie s použitím diaľničných segmentov
Dxy-2.png
Riešenie s použitím rampy

Orientačný segment a rampy

Aby mohol vodič včas zistiť, že jazdný pruh diaľnice plynule prechádza do výjazdu a ostatné pruhy pokračujú ďalej ako diaľnica, použijeme na tento výjazd orientačný segment. Opäť tohto môžeme dosiahnuť obidvomi metódami. Najskôr si ukážeme rozdelenie pomocou diaľničných segmentov (pravý odbočovací segment ostane nepomenovaný a náväzujúci segment typu Rampa je korektne pomenovaný podľa informačných tabúľ):

Dxy-3.png

Rozdelenie diaľničných segmentov s pomocou rampy (pomenovanie ostáva rovnaké ako vyššie):

Dxy-4.png

Orientačné segmenty môžu byť dlhé 15-20 m. Ľahko sa kreslia a na mape nerušia. Vždy by mali byť dlhšie ako 5 m.

Rozvetvenie rampy

Samostatná rampa môže byť rozdelená a pokračovať dvomi rôznymi smermi. V takoto prípade budú vždy použité príkazy Použite pravý výjazd Big direction exit right.png resp. Použite ľavý výjazd Big direction exit left.png so zobrazením mena cesty, ktorú má vodič použiť.

Rozdeleni-rampy.png

Pomenovanie

Ak sú rampy nepomenované, bude automaticky použité meno naväzujúcej rampy. Na príklade vyššie by to znamenalo, že ak pomenujeme obidve odjazdové rampy, potom môžeme príjazdovú rampu nechať bez mena. Navigačná inštrukcia, ktorá vás bude potom z diaľnice smerovať na túto príjazdovú rampu, bude hlásiť meno odjazdovej rampy, ktorou prechádzate.

Príklad: Rampy na obrázku vyššie smerujú do miest "Ľavica" a "Pravica" a takto sú aj pomenované. Rampa, ktorá sa oddeľuje, nemá meno. vodič idúci po diaľnici do Ľavice dostane príkaz Použite pravý výjazd Big direction exit right.png a navigácia zobrazí Ľavica a následne dostane príkaz Použite ľavý výjazd Big direction exit left.png a navigácia bude stále zobrazovať Ľavica.

Používanie nepomenovaných rámp je veľmi výhodné, poskytuje vodičovi vždy s predstihom informáciu, na ktorý smer si má dávať pozor a kadiaľ pokračovať. Podmienkou je pomenovať rampy konzistentne s informačnými tabuľami a s pravidlami pre rampy.

Komplexné dopravné uzly

Pre rozšírené informácie o riešení štandartných i menej štandartných krížení používaných pri rýchlostných komunikáciách môžete navštíviť anglickú stránku Sprievodca tvorbou komplexných dopravných uzlov Gb.png.

Zvláštne situácie

Zmeny

Krizovatka-dvou.png

Zmenou rozumieme stav, kedy je potrebné vytvoriť križovatku z dvoch ciest, tj. pridať pripojovací uzol.

Často je to potrebné najmä z nasledujúcich dôvodov:

 1. Zmena názvu cesty.
 2. Vymedzenie hranice obce.
 3. Zmena smeru jazdy (zjednosmernenie ai.).
 4. Vytvorenie slučky.
 5. Potreba vniesť penalizáciu a donútiť tak navigačný systém použiť inú cestu.
 6. Zmena najvyššej dovolenej rýchlosti.

Na mape môžete nájsť tiež pripojovacie uzly, ktoré sú len pozostatkom z predchádzajúcich operácií (zmazanie odbočujúcej cesty, historická dáta spôsobené importom zo staršej verzie editora ai.).

Ak ste si istý, že tento bod nemá v konkrétnom prípade význam, môžete ho jednoducho vymazať. Zjednodušíte tak mapu a uľahčíte výpočet optimálnej trasy. Zvážte, či nie je tiež potrebné vymazať aj zbytočný geometrický uzol, ktorý sa v mieste zmazaného pripojovacieho uzla automaticky vytvorí.

Nedokončené cesty

Kvôli správnym navigačným pokynom je niekdy nutné pridať nezjazdný segment. Tento postup sa často používa pri dočasnom ukončení rozostavanej diaľnice. Stavba diaľnic prebieha po etapách. Keby sme vytvorili bežný diaľničný segment, ktorý plynulo prechádza do rampy, nedostaneme pokyn na opustenie diaľnice, a to bez ohľadu na mená segmentov.

Stav, kedy je skutočná rampa v mape zachytená ako výjazd, môže byť mätúci pre vodičov, ktorý nepoznajú miestne pomery. Preto pridávame kúsok nedokončenej diaľnice, vďaka čomu vznikne uzol, ktorý donúti navigáciu vydať potrebný navigačný povel.

Podobne, keď nechceme od navigácie príkaz Použite ... výjazd na konci diaľnice, využijeme túto metódu a napojíme výjazd na diaľnicu ako jediný segment, pričom diaľnica už ďalej nepokračuje.

Potom je tu potrebné sledovať priebeh stavby, aby v budúcnosti, po spojazdnení ďalšej časti diaľnice, vďaka takejto úprave nedošlo ku zmätku.

Posunuté cesty

Krizovatka-mimo.png

Pomerne často sa pri križovatkách stretávame so situáciou, kedy sú dve protiľahlé cesty voči sebe mierne posunuté. V takejto situácii sa môžeme rozhodnúť podľa uvedených možností:

 • Ak sú cesty počas jazdy viditeľne oproti sebe, zakreslite tu križovatku tvaru X.
 • Ak sú cesty počas jazdy takmer oproti sebe, potom sa pokúste vžiť do role navigátora. Povedal by "pokračuj rovno", alebo "odboč vľavo a potom hneď vpravo"? Ak "pokračuj rovno", potom tu použite obyčajnú štvorramennú križovatku, pričom si môžete pomôcť dodatočným geometrickým uzlom, aby sme dosiahli žiadané pravouhlé kríženie.


Krizovatka-mimo-spojena-foto.pngKrizovatka-mimo-spojena.png
Normálne by mali byť pomocné geometrické uzly bližšie pri krížení, aby boli nenápadnejšie.
Krizovatka-mimo-foto.png
 • Medzi protiľahlými cestami je veľká vzdialenosť a ako spolujazdec by sme vodičovi poradili "odboč vľavo a potom hneď odboč vpravo". V takomto prípade je potrebné zakresliť cesty presne podľa skutočnosti.
Krizovatka-mimo-nespojena-blizko-foto.png

Veľmi krátke segmenty môžu robiť problémy kvôli nepresnosti GPS. Krátke segmenty vytvárajú automatické chybové hlásenia a vedú k zbytočnému prepočítavaniu trasy. Kreslite protiľahlé cesty čo možno najďalej od seba - tlačte ich k vzdialenejším obrubníkom.