To see the latest content, and to edit the Wiki, please be sure to login with the same username and password as WME and the forum. Visit the forum for editing guidelines and discussions.

Kosovo

From waze
Jump to: navigation, search

Udhëzime redaktimi të Waze në shqip (në përpunim)

Çfarë është Waze dhe se funksionon?

Waze është një aplikacion pa pagesë për navigim me GPS me udhëzime me zë, me harta të gjeneruara nga përdoruesit dhe informacione të trafikut në kohë reale.

Rjetëzimi social është një tjetër komponentë tjeter e Waze.